Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

 

Každý zákazník CA Lucky Travel si může nezávazně objednat libovolný počet z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady
 za první požadovanýzájezd nebo jen učinit nezávaznou rezervaci nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Pokud nedojde k jiné 
dohodě nebo zákazníknapř. v poznámce objednávky sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého 
pořadí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné 
i bez odpovědi zákazníkovi. Učiněním objednávkynebo poptávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA  a dalšími 
ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Rezervace:

CA pokud má objednávka všechny náležitosti, provede předběžnou rezervaci objednaného zájezdu. Platnost předběžné rezervace jest od 24 hodin do 3 dnů.  
Zákazník je informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle 
zastihnout o délce platnosti předběžné rezervace. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. 
Po zaplacení zálohové platby nebo celé částky zájezdu provede CA rezervaci zájezdu. 

III: Smlouva o zájezdu

Návrh smlouvy o zájezdu CA vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace zájezdu. Návrh smlouvy o zájezdu je zasílán e-mailem nebo 
poštou dle možností zákazníka. S návrhem smlouvy CA zasílá pokyny pro vyplnění smlouvy o zájezdu a pokyny k zaplacení
 zálohy a doplatku případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky 
příslušné cestovní kanceláře pořadatele zájezdu. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje v něm uvedené, a do doby platnosti
rezervace podepsanou smlouvu zašle zpět CA v elektronické podobě. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné
a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti 
zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. CK může ve výjimečných případech uzavření 
smlouvy o zájezdu odmítnout a nezaslat CA potvrzení o zájezdu. V takovém případě CA neprodleně informuje zákazníka. Smlouva o zájezdu
 se tím ruší a zákazníkovi se vrací všechny uhrazené prostředky, pokud nedojde k výběru náhradního zájezdu.

IV. Cena zájezdu

Konečnou cenou zájezdu se rozumí cena, která jest uvedena na Smlouvě o zájezdu a kterou potvrdí CA. Ceny jsou cenami smluvními mezi CA na straně jedné 
a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Včechny ceny obsahují DPH. Změna ceny může být do 21. dne před 
realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu nebo ve Smlouvě o zájezdu došlo 
ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, např. letištních, palivových, bezpečnostních a přístavních 
poplatků, které jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu, nebo kdy došlo ke změně směnného kurzu české koruny vůči EUR, USD, použitého pro stanovení 
konečné ceny zájezdu, a to o více než 10 %. Ceny zájezdu u okružních plaveb je uvedená v nejnižší dostupné kategorii za osobu při obsazenosti
 dvěma dospělými. Uvedená cena se může kdykoliv změnit na základě směnného kurzu a bude potvrzená při rezervaci. CA může u doplatkových 
plateb požadovat doplatek při změně ceny zájezdu, nebo změně směnného kurzu.

V. Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí  50 % zálohy 
z celkové ceny zájezdu a nejpozději 40 dní před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů
 kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy 
na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka, nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky. U vybraných plavebních společností
 kartou. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání na účet CA. Přijetím platby na účet obdrží kupující potvrzení o přijaté 
platbě. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník 
zaplatí na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu 
(variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u CA). V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je 
CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

VI. Vracení přeplatků

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně: 
- do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem,
- nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.
 Zákazník zašle číslo účtu, na které chce přeplatek vrátit, písemně nebo emailem.

 

VII. Doklady

Zákazník si je povinen ověřit sám platnost svých dokladů. Zákazník je na pasové, vízové, zdravotní a jiné podmínky potřebné k vycestování 
 do zvolené destinace upozorněn vždy před objednáním zájezdu odkazem na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
CA Lucky Travel nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do země, 
kterou má navštívit. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto 
dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Potřebné doklady CK zasílají cca týden před odjezdem. 
CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

VIII. Cestovní dokumenty

Cestovní dokumenty obdrží zákazník v elektronické podobě / pokud nebylo dohodnuto jinak /, nejspozději 7 dní před zahájením zájezdu. 

IX. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA sama žádné storno poplatky neúčtuje 
s výjimkou případů, kdy k realizaci zájezdu nedojde z důvodu, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu 
nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou smlouvu o zájezdu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 
100 % ceny zájezdu.

X. Reklamace

Reklamace zájezdů od zákazníků zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není oprávněna řešit reklamace vyplývající ze smlouvy o zájezdu, pouze odpovídá za jejich předání příslušné CK.

XI. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje považujeme za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme.  Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vytvoření nabídky na vaši poptávku letenek
 • vytvoření nabídky na vaši poptávku autobusové dopravy
 • vytvoření nabídky na vaši poptávku vlakové dopravy dopravy
 • vytvoření nabídky na vaši poptávku pobytových a poznavacích zájezdů a dalších služeb spojených se zájezdem
 • vytvoření nabídky na vaši poptávku ubytování v hotelu
 • vytvoření nabídky na vaši poptávky transferu z letiště - hotelu - přístavu a naopak
 • vytvoření nabídky na vaši poptávku fakultativních výletů v požadované destinaci u zájezdu jako - plavby lodi, poznávací a pobytové zájezdy 
 • vytvoření nabídky na vaši poptávku Taxi služeb
 • vytvoření nabídky na vaši poptávku výletní lodi a služeb spojených se zájezdem 
 • poskytnutí služby v rámci plnění smlouvy
 • vyřízení objednávky
 • přijetí reklamace
 • servisní účely
 • zodpovězení vašich dotazů
 • nabídku  služeb – zasílání newsletteru po dobu 24 měsíců do odvolání souhlasu

   ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ 

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby.

 • Jméno, příjmení
 • Adresa bydliště
 • Fakturační adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Cestovní dokumenty / cestovní pas, OP/ - datum vydání, místo vydání, platnost, číslo dokumentu 
 • IP adresa
 • Telefonní číslo, jméno a příjmení na osobu blízkou pro případ nehody, pokud je vyžadováno pořadatelem zájezdu.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

 

   Účel zpracování a doba uložení osobních údajů

Fakturace zboží a služeb - nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

Vyřízení reklamace - nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

Dotaz z kontaktního centra - nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu

Vytvoření nabídky na zaslanou poptávku - maximálně nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu

Zasílání newsletteru - nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Marketingové akce - nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 

  SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem osobních údajů je:

Lucky Travel - Adamczyk Vlastimil
Orlová, Lutyně, F.S.Tůmy 1201, 735 14 
IČ: 45 20 70 20

Tel.: +42 605 987 731
okruzniplavby@gmail.com, travellucky1@gmail.com

Vytvářím objednávku...